В НКЖИ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

На 25 ноември 2016 г. в НКЖИ се проведе информационна среща  за представяне и обсъждане на резултатите от проведения в Люксембург в периода 10-11 ноември 2016 г. семинар на тема „Актуални въпроси на държавните помощи: Процедури, изпълнение, мониторинг и прозрачност“. От страна на НКЖИ в семинара в Европейския институт за публична администрация се включи Димитър Димитров, ръководител отдел „Програмиране, планиране и развитие на административния капацитет“ в Дирекция СРИП. Участието му бе в рамките на проект „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания“, финансиран от ЕК със споразумение МOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/1/SI2.714459.

Целта на информационната среща в НКЖИ беше да се запознаят служителите от Дирекция СРИП, Звената за подготовка, управление и изпълнение на проекти, Дирекция „Правна“, Дирекция БФИС и други  служители в  Компанията с  приложението на процедурните правила в областта на държавните помощи съгласно разпоредбите на новия Процедурен регламент на ЕК № 2015/1589 относно прилагането на чл. 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

В началото Димитър Димитров запозна присъстващите със специфичния статус на НКЖИ като единствен управител на железопътната инфраструктура в България и предоставения му чрез ЗЖТ законен монопол в тази сфера, включително в контекста за прилагане на режима на държавните помощи. Бяха представени и различните видове държавни помощи и свързаните с тях типове приложими процедури на Комисията; възможните решения на Комисията при различните казуси; правата за защита на различните страни в процеса на установяване и доказване на държавна помощ, както и други въпроси по темата.