Правилник за устройството и дейността

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура"

 

 Издаден от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 26.05.2009 г., изм. и доп., бр. 98 от 11.12.2209 г., бр. 25 от 30.03.2010 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г., бр. 49 от 13.06.2014 г., в сила от 13.06.2014 г., бр. 76 от 2.10.2015 г., в сила от 2.10.2015 г., бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 16.09.2016 г., доп., бр. 53 от 4.07.2017 г., в сила от 4.07.2017 г.

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 Чл. 1. С този правилник се определят устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура", наричано по-нататък за краткост "компанията" или "предприятието".

 Статут

 Чл. 2. (1) Компанията е търговец - държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание чл. 9, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ).

 (2) Предприятието е управител на железопътната инфраструктура.

 Търговска фирма

  Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) Предприятието е с фирмено наименование "Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура" ("ДП "НКЖИ"), което се изписва и на английски език State Enterprise National Railway Infrasructure Company (съкратено SE NRIC).

 (2) Предприятието има фирмен знак, печат, слоган и интернет страница.

 Седалище и адрес на управление

 Чл. 4. Предприятието е със седалище и адрес на управление София, бул. Княгиня Мария-Луиза 110.

 Поделения

   Чл. 5. Предприятието е с регионални поделения, които не са клонове.

 Имущество

 Чл. 6. (1) Предприятието управлява предоставеното му от държавата имущество - публична и частна държавна собственост.

 (2) Срещу имуществото - публична държавна собственост, предоставено на предприятието, не може да се насочва принудително изпълнение.

 (3) Срещу предприятието не може да се открива производство по несъстоятелност.

 Глава втора

ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

 Раздел I

Предмет на дейност

 

  Чл. 7. (1) Предмет на дейност на предприятието са:

 1. осигуряването използването на железопътна инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия;

 2. извършването на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура;

 3. събирането на инфраструктурни такси от железопътните превозвачи в размер, определен от Министерския съвет, по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

 4. разработването на графиците за движение на влаковете, съгласувано с превозвачите, а за пътническите превози - и с общините;

 5. управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност;

 6. приемането на заявките на превозвачите за получаване на капацитет от железопътната инфраструктура за извършване на превоз при публично обявяване на капацитета на железопътната инфраструктура и предоставяне на достъп при условията, предвидени в Закона за железопътния транспорт;

7. приемането и изпълнението на заявките на превозвачите за получаване на капацитет от железопътната инфраструктура във връзка с изпълнение на възложените им задължения за извършване на обществени превозни услуги;

 8. изготвянето, поддържането и съхраняването на регистър, съдържащ данни за земята и обектите на железопътната инфраструктура;

 9. осъществяването инвестиционната политика при модернизацията на железопътната инфраструктура;

 10. (нова - ДВ, бр. 98 от 2009 г.) разпределянето на тягова електрическа енергия за влакови нужди по електрифицираните железопътни линии.

 (2) Предприятието предоставя на железопътните превозвачи услуги по обслужване и поддръжка, допълнителни, съпътстващи и други услуги по обявена ценова листа.

 (3) Предприятието осъществява и други дейности, които подпомагат, съпътстват и/или допълват основния предмет на дейност и не са забранени със закон.

 (4) Предприятието не може да извършва по занятие железопътен превоз, освен за технологични нужди.

 (5) Предприятието не може да участва в търговски дружества, които по занятие извършват железопътен превоз.

  Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) Предприятието организира дейността си в съответствие с петгодишния договор с държавата по чл. 25, ал. 1 ЗЖТ, десетгодишната програма за развитие на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура по чл. 27 ЗЖТ и годишните програми за изграждане, поддържане, ремонт, развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура по чл. 28 ЗЖТ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура" изготвя ежегодно доклад за фактическото състояние на железопътната инфраструктура, съдържащ параметрите за експлоатация, параметрите на съоръженията по нея, включително защитните съоръжения, информация за условията за достъп до нея, приложимите инфраструктурни такси и цени за услуги по ценова листа, принципите и критериите за разпределение на капацитетите, ограниченията при ползването на инфраструктурата, сроковете, процедурите за подаване на заявките за получаване на капацитети и други.

 (3) Предприятието предоставя на превозвачите и на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" информация за състоянието на железопътната инфраструктура.

 (4) Предприятието носи отговорност за имуществените и неимуществените вреди, причинени на превозвачите или на трети лица, в случаите, когато се установи, че причина за това е неизправността на обектите на железопътната инфраструктура.

 (5) Предприятието може да сключва с управителите на инфраструктурата в други държави споразумения, уреждащи административни, технически и други въпроси, свързани с достъпа до инфраструктурата за извършване на транзитни превози, в съответствие с международните договори, по които Република България е страна.

Пълната версия на документа може да изтеглите в PDF формат от тук.